Facebook Pixel

Κατάρτιση για 16.000 εργαζόμενους (μόνιμης & εποχικής απασχόλησης) σε επιχειρήσεις με επίδομα 720 ευρώ. Άμεση υποβολή αιτήσεων.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Anko, έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή ενδυνάμωση και εξέλιξη των εργαζομένων της Δωδεκανήσου, θα υλοποιήσει το νέο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας».

Υποβολή αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://katartisi151.eydevek.gr/, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.
 
Η Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.3 της πρόσκλησης ωφελουμένων προσαυξημένο κατά 25%.

Σκοπός του προγράμματος

Βασικός στόχος του νέου προγράμματος κατάρτισης είναι να προσφέρει σε 16.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (μόνιμους & εποχικούς), ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, την δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν  τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης  σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες.

Διάρκεια

Το Πρόγραμμα αφορά σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, και Πιστοποίησης οι οποίες περιλαμβάνουν τις κάτωθι ενέργειες:
Ενέργεια 1: Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
Ενέργεια 2: Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 120 ωρών.
Ενέργεια 3: Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ενδεικτική Θεματολογία

1. Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων
2. Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
3. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
4. Προσωπικό στήριξης και φροντίδας
5. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
6. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
7. Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου
8. Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Επίδομα

Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος [6,00 € μικτά/ώρα παρακολούθησης - συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων] με απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του την συμμετοχή του εργαζόμενου/καταρτιζόμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος καθώς και ο τρόπος καταβολής του συνδέονται με τη συμμετοχή αλλά και με την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Να είναι από 18 ετών και άνω
• Nα είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
• Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
• Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:
1. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)
2. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Βεβαίωση προϋπηρεσίας που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας).
Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ως αποδεικτικό της ηλικίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ, στην οποία να δηλώνει:
i. Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
ii. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............», ή εποχικά εργαζόμενος/η,
iii. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.
iv. το ΑΜΚΑ μου είναι …………………… και το ΑΦΜ μου είναι ………………………
 
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελουμένων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://katartisi151.eydevek.gr/ από 09/09/2022 και ώρα 00:00:01.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:
 
Για την Κω και την Κάλυμνο
Ελ. Βενιζέλου 79, Κως
Τηλ. 2242026900
e-mail: kos@anko.edu.gr
 
Για τη Ρόδο
Γ. Σεφέρη 78-80, Ρόδος
Τηλ. 2241401016 & 2241062488
e-mail: rhodes@anko.edu.gr
 
ή Δηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα μας 

ΚΔΒΜ2 Anko - ο μοναδικός Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης της Δωδεκανήσου

Το ΚΔΒΜ2 Anko είναι Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης για τα νησιά της Δωδεκανήσου με εγκαταστάσεις στην Κω, Ρόδο, Κάλυμνο.
Top