Ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών για να διαπρέψετε στον κόσμο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα της διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών σας εισάγει με σταθερά βήματα στον κόσμο των επιχειρήσεων, εκπαιδεύεστε στην λειτουργία και οργάνωση μίας σύγχρονης και δυναμικά εξελισσόμενης επιχείρησης αλληλοεπιδρώντας με ανθρώπους της επιχειρηματικής αγοράς.

Θα αποκτήσετε σε βάθος γνώσεις Λογιστικής και φορολογικών, Διοίκησης, Οικονομικών, Marketing, Διαδικτυακό Μάρκετινγκ & Social media Χρηματοοικονομικά και τραπεζικό σύστημα, όπως και ανάπτυξης ηγετικών χαρακτηριστικών. Σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών δημιουργούμε δυναμικά στελέχη, με έντονα χαρακτηριστικά οργανωσιακής επικοινωνίας και συμπεριφοράς, καινοτόμας σκέψης και επιχειρηματικότητας. Ιδανικό για νέα στελέχη με απόλυτη εφαρμοσιμότητα γνώσεων και ικανοτήτων σε κάθε είδους επιχείρηση με αναπτυξιακή πορεία.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο απόφοιτος μπορεί απασχοληθεί σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος σε:

 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Logistics
 • Ξενοδοχειακές – Τουριστικές επιχειρήσεις – Τουριστικά πρακτορεία
 • Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές και Χρηματιστηριακές Επιχειρήσεις, 
 • Εφορία, Υπουργείο Οικονομικών, Επιμελητήρια 
 • Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, 
 • Οικονομικά τμήματα και Λογιστήρια Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
 • ΤμήματαMarketing, Δημοσίων Σχέσεων, πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού

Συνέχιση σπουδών – Απόκτηση Bachelor
Με την απόκτηση της Κρατικής πιστοποίησης από το ΙΙΕΚ Ankoέχεις την δυνατότητα σε συνέχιση σπουδών για Bachelorστην Ελλάδα και Εξωτερικό.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση είναι διετής (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα + πρακτική άσκηση) και ξεκινά κάθε Νοέμβριο και Φεβρουάριο.

Ενδεικτικές Διδασκόμενες Ενότητες

 • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Δίκαιο Ι,ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Τεχνική συναλλαγών
 • Marketing
 • Οικονομική Επιχειρήσεων 
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 
 • Φορολογική Πρακτική 
 • Λογιστική εταιρειών 
 • Φορολογική-Λογιστικές Εφαρμογές 
 • Μηχανογραφημένη Λογιστικής 
 • Λογιστικής Κόστους 
 • Δημόσιες σχέσεις 
 • Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ)
 • Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου
 • Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και Μισθοδοσία
 • Marketing υπηρεσιών 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Διοίκηση Marketing 
 • Λογιστικά Φύλλα (SPREAD SHEETS-H/Y)
 • Πρακτική Άσκηση

Επιπλέον Μαθήματα που μόνο η Anko εντάσσει στο πρόγραμμα σπουδών

1. Ανάπτυξη Ηγεσίας
2. Διαδικτυακό Μάρκετινγκ &Social Media
3. Αγγλικά για επιχειρήσεις

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Απαραίτητη προϋπόθεση να σας αρέσει η επικοινωνία, η οικονομικές & θετικές επιστήμες, να έχετε οργανωτικό και διοικητικό προφίλ.
Απαιτείται Απολυτήριο Λυκείου ή Επαλ.
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. 
Δεν απαιτείται πτυχίο ξένης γλώσσας. 
Η εγγραφή στο Ι.ΙΕΚ δικαιολογεί την αναβολή στο στρατό (για τους άντρες)

Κατατάξεις στο πρόγραμμα

Δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ εξάμηνο σπουδών του ΙΕΚ όσοι είναι απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β‘ κύκλου, ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΠΑΣ των εξής ειδικοτήτων:

Πίνακας σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, είναι εξάμηνη, διάρκειας 960 ωρών και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεσή για την απόκτηση Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η πρακτική δύναται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των 2 πρώτων εξάμηνων φοίτησης. Οι μήνες της πρακτικής μπορεί να είναι συνεχόμενοι ή τμηματικοί.

Μέσω της Πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές ενισχύουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία συναφείς κλάδους με την εκπαίδευση που λαμβάνουν. 

Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. 

Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται (προσκομίζοντας βεβαίωση ενσήμων στην ειδικότητα) απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν με υπεύθυνη δήλωση. Επίσης, οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται προσμετρούνται στον χρόνο της πρακτικής άσκησης, εφόσον το επιθυμούν με υπεύθυνη δήλωση.

Πτυχία – Πιστοποιήσεις – Εξετάσεις

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις. Στο τέλος της φοίτησης ο σπουδαστής εφόσον έχει επιτύχει στις εξετάσεις λαμβάνει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Οι απόφοιτοι που έχουν λάβει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι δυνατό, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Στους συμμετέχοντες, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, χορηγείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (κρατική πιστοποίηση). 

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο και μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Δικαιολογητικά εγγραφής

1. Ταυτότητα (για αλλοδαπούς απαιτείται και άδεια διαμονής)
2. ΑΦΜ
3. Έγχρωμες Φωτογραφίες Ταυτότητας (2)
4. Έγχρωμες Φωτογραφίες για πάσο (2, προαιρετικά)
5. Τίτλος Σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο)
6. ΑΜΚΑ
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
8. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία να αναγράφεται η προϋπηρεσία (εάν υπάρχει προαιρετικό

Top