Free cookie consent management tool by TermsFeed

Η Anko συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την κατάρτιση εργαζομένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Anko, πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης υλοποιεί το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Μεθοδολογία Κατάρτισης

Οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
 • Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 12
 • Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκαρτάτισης: 48
 • Ώρες Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκατάρτισης: 20
Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών. Η εκπ/ση (σύγχρονη εξ αποστάσεως- δια ζώσης) δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ώρες ημερησίως, δεν υπερβαίνει τις 22:00 και δεν επιτρέπεται Κυριακές και αργίες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Να είναι μισθωτοί ιδιωτικού τομέα κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά τη φάση έναρξης του τμήματος και να μην έχουν επιδοτηθεί ως ωφελούμενοι σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία 2 έτη πριν τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπ/σης (αν ο τίτλος αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, θα πρέπει να υπάρχει επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης)
Σημείωση: όσοι έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού.

Κριτήρια Επιλογής

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα διαμορφωθεί από 400€, αναλόγως την διάρκειας του Προγράμματος (5€/ώρα).
Κάθε ωφελούμενος για να λάβει το σύνολο επιδόματος κατάρτισης , απαιτείται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και συμμετοχή στις εξετάσεις, λαμβάνει το 70% της
αμοιβής και εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, λαμβάνει το υπόλοιπο ποσό.

Υποβολή Αιτήσεων

Συνδέεστε με κωδικούς Taxisnet στον παρακάτω σύνδεσμο : 
Συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης.
 
Επισυνάπτετε τα κάτωθι δικαιολογητικά :
 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ.
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 3. *Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας (προαιρετικό).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, :
Θα απευθύνεται προς: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) 
 
στην οποία θα δηλώνει ότι:
 1. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης-NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).
 2. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
 

Δήλωση Εκπαιδευτικού Αντικειμένου

Οι ωφελούμενοι  μπορούν να επιλέξουν Το Κ.Δ.Β.Μ Έψιμος Χρήστος και ΣΙΑ Ε.Ε  (ANKO) το οποίο είναι εγκεκριμένος Πάροχος Κατάρτισης, για εγγραφή σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα 80 ωρών.
 
 1. Βασικές Δεξιότητες σε χρήση Η/Υ – Επίπεδο 1 (Word, Excel, Internet) – (Θεματική Υποκατηγορία: Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Γραφείου)
 2. Γραμματεία Διοίκησης (Θεματική Υποκατηγορία: (ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
 3. Ειδικός στην Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing (Θεματική Υποκατηγορία: Ψηφιακό Marketing)
 4. Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον (Θεματική Υποκατηγορία: Άλλες Ψηφιακές)
 5. Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών (Θεματική Υποκατηγορία: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ)
 
Μετά την επιλογή προγράμματος κατάρτισης μπορείτε να μας στείλετε τον ΚΑΥΑΣ και τον Α/Α της αίτησης επιλογής του προγράμματος κατάρτισης στο kos@anko.edu.gr (για Κω και Κάλυμνο) και rhodes@anko.edu.gr ( για Ρόδο)

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Anko ως ακολούθως:
 
Για την Κω, Πάτμο και την Κάλυμνο
Ελ. Βενιζέλου 79, Κως
Τηλ. 2242026900
e-mail: kos@anko.edu.gr 
 
Για τη Ρόδο
Γ. Σεφέρη 78-80, Ρόδος
Τηλ. 2241401016 & 2241062488
e-mail: rhodes@anko.edu.gr 
 
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
 
Top