Free cookie consent management tool by TermsFeed
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πιστοποιήσου στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας - Επέκταση του προγράμματος για ανέργους λόγω της μεγάλης συμμετοχής που σημειώθηκε.

Είσαι Άνεργος και θέλεις σίγουρη εργασία και εκπαίδευση; Κάνε αίτηση στα Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες με τη σιγουριά του Εκπαιδευτικού Ομίλου Anko. Λάβε δωρεάν Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Εκπαιδευτικό Voucher έως 1000€ . Το ΚΔΒΜ2 ANKO, με τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, τις γνώσεις και την εμπειρία που το χαρακτηρίζει, στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων ώστε η συμμετοχή τους να σημάνει την ουσιαστική επανεκκίνηση της εργασιακής τους πορείας.

ΚΔΒΜ2 Anko - ο μοναδικός Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης της Δωδεκανήσου

Το ΚΔΒΜ2 Anko είναι Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης για τα νησιά της Δωδεκανήσου με εγκαταστάσεις στην Κω, Ρόδο, Κάλυμνο.

Η Δράση

Η δράση απευθύνεται σε  ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών και αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης έως 200 ώρες για την απόκτηση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων με πιστοποίηση.
Η δράση υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση της προσφερόμενης Συνεχιζόμενης Έπαγγελματικής Κατάρτισης,

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

 • Θεωρητική Κατάρτιση συνολικής διάρκειας 200 ώρες
 • Πιστοποίηση δεξιοτήτων

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν 80.000 άνεργοι οι οποίοι θα πρέπει:
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Μέθοδος υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης: 70
Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70
Ώρες Ασύγχρονης εξ αποστάσεως: 60

Διάρκεια

Η διάρκεια των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι 200 ώρες.

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

1. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
2. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
3. Τεχνικός ΗΥ και Δικτύων
4. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
5. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
6. Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
7. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
8. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων Advanced
9. Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού 1
10. Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων
11. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
12. Επιχειρηματικές Δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
13. Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων
14. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
15. Βασικές Δεξιότητες σε χρήση Η/Υ
16. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
17. Γραμματέας Διοίκησης

Δικαιολογητικά Αίτησης

Γενικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους
 • Ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικό 2023
 • Κάρτα Ανεργίας και Βεβαίωση μηνών ανεργίας
 • Απολυτήριο  Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας δίπλωμα, Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ
 • Bιβλιάριο Υγείας
 • IBAN (Βιβλιάριο Τραπέζης όπου φαίνεται ο υποψήφιος 1ος δικαιούχος) 

Δηλώσεις Συμμετοχής

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των ανέργων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο εδώ.
 
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στο παρόν έργο θα πρέπει:
 
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr Αρχική/Εκπαίδευση/Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο/Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι στην αίτηση έχουν αναγραφεί λάθος στοιχεία, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, αφού ακυρώσουν την προηγούμενη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των θέσεων ή δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 
2. Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του, επί ποινή αποκλεισμού, και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει, μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο της επιλογής του.
- Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
- Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου) ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
- Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), στην οποία θα δηλώνει ότι: προς τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έκδοση των υπεύθυνων δηλώσεων δεν μπορεί να έχει προγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα. 
α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
- Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο.
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ελέγχεται αυτόματα η εγγραφή του στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) και το κριτήριο της ηλικίας και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.
 
3. Να “διαφυλάξει” την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:
 
Για την Κω και την Κάλυμνο
Ελ. Βενιζέλου 79, Κως
Τηλ. 2242026900
e-mail: kos@anko.edu.gr
 
Για τη Ρόδο
Γ. Σεφέρη 78-80, Ρόδος
Τηλ. 2241401016 & 2241062488
e-mail: rhodes@anko.edu.gr
 
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Top